ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 85, 083  01  Sabinov

Obec Drienica
Drienica 168
083  01  Drienica
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-SB-OSZP-2020/002452-007
Vybavuje/linka
Ing. Slavomír Čekan/366
S​a​b​i​n​o​v​
22. 12. 2020
Vec
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní.
Obec Drienica, Obecný úrad 158, 083 01 Sabinov, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. DRC-2020/224-OcÚ doručeným dňa 18.9.2020 o zmenu termínu na ukončenie výstavby na stavbu „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky“ – obec Drienica. Stavba je rozostavaná, neukončená. Stavebné povolenie na uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Prešove č. ObÚ ŽP/2010/00148-00004/Gi-ŠVS zo dňa 10.5.2010, menené rozhodnutím č. ObÚ ŽP/2013/00066-00003/Gi/ŠVS zo dňa 25.3.2013 a rozhodnutím č. OU-SB-OSZP-2015/001129-03-Se/ŠVS zo dňa 21.12.2015. K žiadosti boli doložené tieto doklady: Rozhodnutie č. ObÚ ŽP/2010/00148-00004/Gi-ŠVS zo dňa 10.5.2010, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na uvedenú stavbu. Rozhodnutie č. ObÚ ŽP/2013/00066-00003/Gi/ŠVS zo dňa 25.3.2013 a č. OU-SB-OSZP-2015/001129-03-Se/ŠVS zo dňa 21.12.2015, ktorými boli zmenené termíny na ukončenie výstavby stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky“ – obec Drienica. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy ako vecne a miestne príslušný podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 61 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v úplnom znení zákona č. 109/1998 Z.z. a zákonov č. 175/1999 Z.z., v znení neskorších predpisov, oznámil začatie konania v predmetnej veci oznámením č. OU-SB-OSZP-2020/002452-002/Če/ŠVS zo dňa 21.10.2020 a verejnou vyhláškou. Povaha veci nevyžadovala nariadenie ústneho pojednávania. V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Na základe uvedeného týmto listom orgán štátnej vodnej správy v y z ý v a účastníkov konania a zúčastnené osoby, aby sa vyjadrili k doručeným podkladom rozhodnutia v lehote do 5 dní odo dňa doručenia tohto listu. Do spisu môžete nazrieť na Okresnom úrade Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie v čase úradných hodín. Ak dotknutý účastník alebo orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu súhlasí. Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. Písomné plno mocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho zastupovala konkrétna osoba. Toto oboznámenie je verejnou vyhláškou, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z. (úplné znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Drienica a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oboznámenia. Po zvesení tejto vyhlášky žiadame obec Drienica, aby túto verejnú vyhlášku doručila na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, prípadne potvrdenie o námietkach a o vyvesení verejnej vyhlášky. Vyhláška vyvesená dňa: .................................... Dátum/podpis Vyhláška zvesená dňa: .................................... Dátum /podpis
Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
E-mail
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​