VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

„Dodanie kamerového systému“

Obec Drienica so sídlom Obecný úrad Drienica, 083 01 Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky:
„Kamerový systém ako prevencia pred kriminalitou v Obci Drienica“.

Dňa 4.11.2014 Obec Drienica vypísala a zverejnila na stránke výzvu na zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác s názvom: „Kamerový systém ako prevencia pred kriminalitou v obci Drienica“. Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: obec Drienica – obecný úrad, kultúrny dom, budova MŠ. Predmetom zadania zákazky je dodávka 4 IP kamier vrátane komponentov, montáž, inštalácia, programovanie, zaškolenie. Procesu verejného obstarávania sa zúčastnili a ponuky predložili 3 firmy. Ako víťazný bol vybratý uchádzač: Slavconet s.r.o., Sabinov. Zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 11.12.2014. Na uvedenú akciu Obec Drienica získala dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 5 000 eur.

OBEC DRIENICA
Obecný úrad Drienica 168
083 01 Sabinov
Ing. Igor Birčák, starosta obce
Tel. č.: 051 / 458 42 22
E-mail: obec@drienica.sk, drienica@drienica.skZverejnil: Ing. Igor Birčák, dňa 23.2.2015

◄◄ späť