Tlačivá, žiadosti

ohlásenie stavebných úpravpdf
žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie/ verejného priestranstvapdf
žiadosť o územno - plánovaciu informáciu pdf
žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončenímpdf
žiadosť o povolenie vodnej stavby – studne pdf
územné konanie novostavbašablónapdf
územné konanie rekonštrukciašablónapdf
stavebné povoleniešablónapdf
predĺženie doby výstavbyšablónapdf
kolaudačné konaniešablónapdf
dodatočné povolenie stavbyšablónapdf
zmena užívania stavbyšablónapdf
odstránenie stavbyšablónapdf
ohlásenie drobnej stavbyšablónapdf
žiadosť o určenie súpisného čísla budovepdf
žiadosť o zmenu alebo zrušenie súp. číslapdf
výrub drevínpdf
Oznamovacia povinnosť platiteľa dane za ubytovanie 2024pdf
Oznamovacia povinnosť platiteľa dane za ubytovanie 2023pdf
Oznámenie o výpočte dane za ubytovanie 2024pdf
Oznámenie o výpočte dane za ubytovanie 2023pdf
Poplatok za rozvojpdf
OZNÁMENIE k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za nehnuteľnosťword


✔ - šablóna je vo formáte .dot - po otvorení v textovom editore je ich možno hneď vypísať a vytlačiť,
✔ pdf je potrebné otvoriť v prehliadači pdf súborov, vytlačiť a neskôr vypísať

✘ link na stiahnutie prehliadča Adobe Reader