Tlačivá, žiadosti

územné konanie novostavbašablóna - pdf
územné konanie rekonštrukciašablóna - pdf
stavebné povoleniešablóna - pdf
predĺženie doby výstavbyšablóna - pdf
kolaudačné konaniešablóna - pdf
dodatočné povolenie stavbyšablóna - pdf
zmena užívania stavbyšablóna - pdf
odstránenie stavbyšablóna - pdf
ohlásenie drobnej stavbyšablóna - pdf
žiadosť o určenie súpisného čísla budove - pdf
žiadosť o zmenu alebo zrušenie súp. čísla - pdf
terénne úpravyšablóna - pdf
výrub drevín - pdf
Oznamovacia povinnosť platiteľa dane za ubytovanie- pdf
Oznámenie o výpočte dane za ubytovanie- pdf
Poplatok za rozvojpdf
OZNÁMENIE k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za nehnuteľnosťword
✔ - šablóna je vo formáte .dot - po otvorení v textovom editore je ich možno hneď vypísať a vytlačiť,
✔ pdf je potrebné otvoriť v prehliadači pdf súborov, vytlačiť a neskôr vypísať

✘ link na stiahnutie prehliadča Adobe Reader