Ako a kde vybaviť

Stavebný úrad

Stavebník je povinný pred začatím výstavby ohlásiť všetky druhy stavieb, terénne úpravy a drobné stavby na predpísaných tlačivách v kancelárií Obecného úradu. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Správny poplatok za uvedené úkony sa spoplatňuje podľa zákona č. 145/1995 Z. z.o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Miestne dane a poplatky

Obec Drienica je správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívacie nehnuteľnosti. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Tlačivá sú k dispozícií v kancelárií Obecného úradu. Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. VZN Obce Drienica č. 2/2005.

Evidencia psov

Chovateľ psa je povinný psa prihlásiť v kancelárií Obecného úradu do 30 dní od jeho nadobudnutia. Pri prihlasovaní je potrebné vyplniť predpísané tlačivá. Chovateľ psa je povinný sa preukázať očkovacím preukazom psa /pes musí byť očkovaný proti besnote/. Registračnou známkou je potrebné označiť psa. Pri odhlásení psa z evidencie je chovateľ povinný vrátiť známku. Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Výrub stromov

Žiadosť o výrub stromov na súkromnom pozemku je potrebné predložiť na predpísaných tlačivách v kancelárií Obecného úradu. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, adresu žiadateľa, katastrálne územie, parcelné číslo, druh dreviny na výrub, obvod kmeňa meraného vo výške 130 cm nad zemou, dôvod výrubu. Prílohy žiadosti sú list vlastníctva, kópia z pozemkovej knihy. Správny poplatok je vo výške 200,- Sk ...6,64 €. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

V kancelárií Obecného úradu je možné osvedčiť listiny a podpisy na listinách. Poplatok za osvedčenie listiny je 50,- Sk ...1,66 € za jednú stranu, 30,- Sk ...1,00 € za podpis. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Číslovanie stavieb

Na základe predloženej žiadosti obec určuje súpisné číslo stavbám. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Evidencia pobytu občanov

Obec je ohlasovňou pobytu občanov. Vedie evidenciu občanov, zoznam voličov. Vydáva potvrdenie o trvalom pobyte občanom. Pri vybavovaní identifikačnej karty ohlasovňa vydáva potvrdenie o trvalom pobyte. Občan obce, ktorý má trvalý pobyt na území obce a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Matrika

Sídlom matričného úradu pre Obec Drienica je Mesto Sabinov.