PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa :
Sídlo :
IČO :
DIČ :
Štatutárny zástupca :
Tel. č. :
E-mail :
Obec Drienica
Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov
0326968
2020543085
Ing. Igor Birčák, starosta obce
051/458 42 22
obec@drienica.sk, drienica@drienica.sk


Názov zákazky
dátum zverejnenia
zverejnil
18.10.2021
Ing. Igor Birčák
09.09.2020
Ing. Igor Birčák
06.08.2019
Ing. Igor Birčák
29.05.2019
Ing. Igor Birčák
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania
Výzva na predkladanie ponúk "Výmena osvetlenia multifunkčného ihriska"
27.05.2019
Ing. Igor Birčák
03.05.2019
Ing. Igor Birčák
03.09.2018
Ing. Igor Birčák
20.08.2018
Ing. Igor Birčák
18.04.2018
Ing. Igor Birčák
17.01.2018
Ing. Igor Birčák
14.11.2017
Ing. Igor Birčák
29.12.2015
Ing. Igor Birčák
29.12.2015
Ing. Igor Birčák
2.9.2015
Ing. Igor Birčák
4.12.2014
Ing. Igor Birčák
2.11.2013
Ing. Igor Birčák
4.10.2013
Ing. Igor Birčák