VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

„Odstránenie havarijneho stavu topnych telies a vedenia v priestoroch OcÚ“

Obec Drienica so sídlom Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 9.


Opis predmetu zákazky:
V kancelárii OcÚ v Drienici praskli vplyvom času 3 ks radiátorov, čím došlo k úniku vody zo systému. Potrebujeme vymeniť staré 30 ročné radiátory, ktoré vykazujú značnú koróziu za nové a k nim prispôsobiť potrubia. Ide o kancelárie obecného úradu a zasadačky. Pri prácach je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a zabezpečenie odvetrávacej techniky kvôli bezprašnosti prostredia vzhľadom na elektroniku nachádzajúcu sa v kanceláriách OcÚ. V súvislosti s týmto havarijným stavom požadujeme v prípade výberu víťazného uchádzača rekonštrukčné práce ukončiť najneskôr do 19.11.2015, nakoľko v súčasnosti nemôžeme kúriť.
Podmienky výberu úspešného uchádzača:
1. najnižšia cenová ponuka a zároveň splnenie podmienky pre výber uchádzača (práce ukončiť najneskôr do 19.11.2015)
Vaše cenové ponuky žiadame doručiť mailom (starosta@drienica.sk) najneskôr do 17.11.2015 do 15.00 hod.
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom.
V internetovom prieskume trhu boli oslovení 3 uchádzači z toho 3 predložili svoje cenové ponuky.
Víťazný uchádzač:
GASKO, Budovateľská 52/A, 080 01 Prešov,
Cena za dielo s DPH: 2890,80€


OBEC DRIENICA
Obecný úrad Drienica 168
083 01 Sabinov
Ing. Igor Birčák, starosta obce
Tel. č.: 051 / 458 42 22
E-mail: obec@drienica.sk, drienica@drienica.sk

Zverejnil: Ing. Igor Birčák, dňa 29.12.2015

◄◄ späť