VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

„Odstránenie skládky Drienica“.

Obec Drienica so sídlom Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Odstránenie skládky Drienica“.


Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je sanácia nezákonne uloženého odpadu v katastrálnom území Obce Drienica pre zákazku „Odstránenie skládky Drienica“ podľa priloženého výkazu výmer. Predmetom odstránenia nelegálnej skládky odpadov bude odstránenie čiernej skládky nachádzajúcu sa v extraviláne obce v lokalite "STROČINEC".
Výdavky v predkladanom projekte zahŕňajú náklady, práce a služby potrebné pre realizáciu navrhovaných aktivít, a to:
- vyzbieranie odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom,
- naloženie odpadu do veľkokapacitných kontajnerov,
- odvoz odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na riadenú skládku odpadu,
- uloženie/zneškodnenie odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom na riadenej skládke odpadu,
- vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter uloženého odpadu možné alebo účelné,
- sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, avšak iba v kombinácii a v následnosti na vyššie uvedené aktivity.
Verejný obstarávateľ požaduje uloženie odpadov na skládku odpadov, spaľovňu odpadov alebo do zariadenia na to určeného s udeleným súhlasom podľa § 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o rozsahu realizácie predmetu Zmluvy o dielo v závislosti od finančnej výšky pridelenej dotácie z Environmentálneho fondu (činnosť C4 Sanácia nezákonne umiestneného odpadu).
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy.
Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou(ekvivalentom).

Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením: „Ponuka: súťaž – neotvárať“ a s označením heslom súťaže „Odstránenie skládky Drienica“, na adresu Obec Drienica, Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov.
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 29.09.2015 o 11:00 hod. Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom.

Oslovení boli 4 uchádzači z toho 3 predložili svoje cenové ponuky. S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo - Odstranenie skládky Drienica zverejnená na webovej stránke Obce Drienica.


OBEC DRIENICA
Obecný úrad Drienica 168
083 01 Sabinov
Ing. Igor Birčák, starosta obce
Tel. č.: 051 / 458 42 22
E-mail: obec@drienica.sk, drienica@drienica.sk

Zverejnil: Ing. Igor Birčák, dňa 29.12.2015

◄◄ späť