VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Výzva na predloženie cenovej ponuky na základe priloženej výzvy na predmet zákazky „Zber, odvoz a likvidácia odpadov v obci Drienica."OBEC DRIENICA
Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov
IČO:00326968
Kontaktné miesto: kancelária starostu
Kontaktná osoba: Ing. Igor Birčák - starosta obce
Telefón: 0903 324 572
E-mail: obec@drienica.sk

Zverejnil: Ing. Igor Birčák, dňa 17.01.2018

◄◄ späť