ÚRADNÁ TABUĽA


(PDF document) Oznámenie o doručení písomnosti
Vyvesené: 8.7.2024(web document) V regionálnej autobusovej doprave pribudnú predplatné lístky

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - zápisnica, uznesenie

(PDF document) Záverečný účet Obce Drienica za rok 2023 - schválený
(PDF document) Plnenie rozpočtu 2023 príjem
(PDF document) Plnenie rozpočtu 2023 výdaj
Vyvesené: 27.06.2024(PDF document) Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN-O Drienica“ - zaslanie oznámenia
Vyvesené: 13.6.2024(PDF document) Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Europského parlamentu
Vyvesené: 11.6.2024(PDF document) Program rozvoja obce Drienica na obdobie 2024-2030 - zaslanie oznámenia
(web document) Program rozvoja obce Drienica na obdobie 2024-2030
Vyvesené: 28.5.2024(PDF document) Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“ - zaslanie oznámenia
Vyvesené: 27.5.2024(PDF document) Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jakubovany
Vyvesené: 24.5.2024(PDF document)Záverečný účet Obce Drienica za rok 2023 - návrh
(PDF document)Plnenie rozpočtu 2023 príjem
(PDF document)Plnenie rozpočtu 2023 výdaj
Vyvesené: 16.05.2024O Z N A M
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
oznamuje prerušenie distribúcie elektriny
v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v prílohe
v termínoch
od 31.05.2024 08:00 do 31.05.2024 15:00
z dôvodu: rekonštrukcia nízkonapäťového vedenia (pdf document)príloha 31.5.2024
od 30.05.2024 08:00 do 30.05.2024 15:00
z dôvodu: rekonštrukcia nízkonapäťového vedenia (pdf document)príloha 30.5.2024
od 29.05.2024 08:00 do 29.05.2024 15:00
z dôvodu: rekonštrukcia nízkonapäťového vedenia (pdf document)príloha 29.5.2024
od 28.05.2024 08:10 do 28.05.2024 15:00
z dôvodu: rekonštrukcia nízkonapäťového vedenia (pdf document)príloha 28.5.2024
od 27.05.2024 08:00 do 27.05.2024 15:00
z dôvodu: rekonštrukcia nízkonapäťového vedenia (pdf document)príloha 27.5.2024
od 23.05.2024 08:10 do 23.05.2024 15:00
z dôvodu: rekonštrukcia nízkonapäťového vedenia (pdf document)príloha 23.5.2024
od 22.05.2024 08:10 do 22.05.2024 15:00
z dôvodu: rekonštrukcia nízkonapäťového vedenia (pdf document)príloha 22.5.2024


(PDF document) Oznámenie o doručení písomnosti
Vyvesené: 7.5.2024(PDF document) Oznámenie o doručení písomnosti
Vyvesené: 2.5.2024(PDF document) Oznámenie o doručení písomnosti
Vyvesené: 30.4.2024(PDF document) Oznámenie o strategickom dokumente „Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť“ - zaslanie oznámenia
(PDF document) Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025“ - zaslanie oznámenia
Vyvesené: 29.4.2024O Z N A M
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
oznamuje prerušenie distribúcie elektriny
v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v prílohe
v termíne
od 14.05.2024 07:30 do 14.05.2024 16:00
z dôvodu: rekonštrukcia vysokonapäťového vedenia

(pdf document)príloha 23.4.2024

(PDF document) Návrh Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Drienica - oznámenie o prerokovaní

prílohy
(PDF document) ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DRIENICA Zmeny a doplnky č. 4 návrh
(PDF document) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami - kataster
(PDF document) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a technického vybavenia
(PDF document) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešeniaa verejnoprospešnými stavbami - zastavané územie
(PDF document) Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo
(PDF document) Výkres reišenia verejného technického vybavenia - energetika, telekomunikácie
(PDF document) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability
(PDF document) Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely
(PDF document) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami - kataster
(PDF document) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a technického vybavenia
(PDF document) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešeniaa verejnoprospešnými stavbami - zastavané územie
(PDF document) Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo
(PDF document) Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika, telekomunikácie
(PDF document) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability
(PDF document) Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely
(PDF document) Zoznam verejnoprospešných stavieb
(PDF document) Zoznam lokalít a popis funkčných plôch navrhovaných zmien.
Vyvesené: 23.4.2024(PDF document) Oznámenie o doručení písomnosti
Vyvesené: 15.4.2024(PDF document) Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 15.4.2024(PDF document) Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Vyvesené: 8.4.2024(PDF document) Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky
Vyvesené: 25.3.2024(PDF document) Zisťovenie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
Vyvesené: 11.03.2024(PDF document) Súhlas Obce s realizáciou ohňostroja
Vyvesené: 11.03.2024(PDF document) OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 11.03.2024OZNAM

E-mailová adresa
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Drienici

obec@drienica.sk


OZNAM

E-mailová adresa
na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Obci Drienica

obec@drienica.sk


I n f o r m á c i a
o utvorení volebných okrskov a určení volebnej miestnosti


podľa § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v obci Drienica je vytvorený jeden volebný obvod
volebnou miestnosťou je Zasadačka Obecného úradu Drienica 168

V Drienici 4.3.2024
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce(PDF document)KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. marca 2024
Vyvesené: 21.02.2024(PDF document)Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023
Vyvesené: 19.02.2024(PDF document) Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
Vyvesené: 12.2.2024(PDF document) OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK
Vyvesené: 7.2.2024(PDF document) Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania
Vyvesené: 31.1.2024(PDF document)Plnenie rozpočtu 2023 príjem
(PDF document)Plnenie rozpočtu 2023 výdaj
Vyvesené: 30.01.2024(PDF document) Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
(PDF document) Vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení
Vyvesené: 25.01.2024OZNAM

E-mailová adresa
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Drienici

obec@drienica.sk


OZNAM

E-mailová adresa
na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Obci Drienica

obec@drienica.sk


I n f o r m á c i a
o utvorení volebných okrskov a určení volebnej miestnosti

podľa § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v obci Drienica je vytvorený jeden volebný obvod
volebnou miestnosťou je Zasadačka Obecného úradu Drienica 168

V Drienici 24.1.2024
Ing. Igor B i r č á k
starosta obceVoľby prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
***
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke(PDF document) „Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Vyvesené: 19.01.2024(PDF document) Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku
Vyvesené: 22.12.2023(PDF document)Rozpočet 2024-2026 príjmy
(PDF document)Rozpočet 2024-2026 výdavky
Vyvesené: 13.12.2023(PDF document)Rozpočet 2024-2026 príjmy - návrh
(PDF document)Rozpočet 2024-2026 výdavky - návrh
(PDF document)Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2024-2026
Vyvesené: 16.11.2023


O Z N A M
Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu rozpočtu obce na roky 2024-2026 uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice v kancelárii obecného úradu.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ rozpočtu.

Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať návrh rozpočtu obce na roky 2024-2026, obec zverejní obvyklým spôsobom.


V Drienici dňa 16.11.2023
Ing. Igor B i r č á k, v. r.
starosta obce(PDF document)NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Drienica č. 1/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(PDF document)NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia 2/2022 Obce Drienica o miestných daniach
(PDF document)NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia 3/2023 Obce Drienica o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni

Vyvesené: 14.11.2023O Z N A M
Vážení občania, počas predĺženého víkendu v termíne od 17.11-19.11.2023 bude prebiehať plánovaná odstávka informačného systému, ktorý náš úrad využíva. Z tohto dôvodu pre Vás nebudú dostupné elektronické služby a podania určené na elektronickú komunikáciu s našim úradom. Za pochopenie ďakujeme.


(PDF document) Verejná vyhláška - Rozhodnutie - „IBV –Drienica Vodovod, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová“- stavebné povolenie
Vyvesené: 2.11.2023(PDF document) Opätovné oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 24.10.2023(PDF document) Z Á S T U P C A S T A R O S T U - P O V E R E N I E
Vyvesené: 13.10.2023O Z N A M
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
oznamuje prerušenie distribúcie elektriny

v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v prílohe
v termíne
od 06.11.2023 09:00 do 06.11.2023 11:30
(pdf document)príloha 13.10.2023

(PDF document) OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 13.10.2023(PDF document) Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 13 Územného plánu mesta Sabinov“ - zaslanie oznámenia
(PDF document) Zmeny a doplnky č. 13 Územného plánu mesta Sabinov
Vyvesené: 12.10.2023(PDF document) Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku
Vyvesené: 10.10.2023O Z N A M
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
oznamuje prerušenie distribúcie elektriny

v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v prílohe
v termíne
od 24.10.2023 09:00 do 24.10.2023 11:30
(pdf document)príloha 4.10.2023

(PDF document)Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023.
Vyvesené: 2.10.2023(PDF document)V e r e j n á v y h l á š k a - Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní
Vyvesené: 26.9.2023(PDF document)OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 20.9.2023(PDF document)OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 20.9.2023(PDF document)Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030.
Vyvesené: 6.9.2023(PDF document)Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja.
Vyvesené: 6.9.2023(PDF document)Obchodná verejná súťaž - o nájme nebytových priestorov - Chata na Lysej
Vyvesené: 27.7.2023VSD
U P O Z O R N E N I E

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV
v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

(PDF document)Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Vyvesené: 13.07.2023(PDF document)Verejná vyhláška - O z n á m e n i e o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
Vyvesené: 07.07.2023OZNAM

E-mailová adresa
na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Obci Drienica

obec@drienica.sk


(PDF document)Záverečný účet Obce Drienica za rok 2022
Vyvesené: 29.06.2023(PDF document)R O Z H O D N U T I E - z a č a t i e t r v a l e j p r e v á d z k y
Vyvesené: 19.06.2023I n f o r m á c i a
o utvorení volebných okrskov a určení volebnej miestnosti

podľa § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v obci Drienica je vytvorený jeden volebný obvod
volebnou miestnosťou je Zasadačka Obecného úradu Drienica 168

V Drienici 16.6.2023
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce


Obec Drienica
Zverejnenie údajov pre Voľby do NR SR 2023
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Drienici
obec@drienica.skVoľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
? výkon trestu odňatia slobody,
? právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
? pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
? vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
? v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
? nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
? má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.
V
Hlasovací preukaz Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz
VI Voľba poštou
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.
Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta
***
Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“
(PDF document)informácia
(PDF document)Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Vyvesené: 13.06.2023(PDF document)Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Drienica na 2. polrok 2023
Vyvesené: 02.06.2023(PDF document)Záverečný účet Obce Drienica za rok 2022
(PDF document)Plnenie rozpočtu 2022 príjem
(PDF document)Plnenie rozpočtu 2022 výdaj
Vyvesené: 09.05.2022(PDF document)Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 04.05.2023(PDF document)S T A V E B N É P O V O L E N I E (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 21.04.2023(web document)Oznámenie o začatí jarnej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Vyvesené: 21.04.2023(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 14.04.2023(PDF document)Obec Drienica v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž
Vyvesené: 6.4.2023(PDF document)Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 28.03.2023(PDF document)Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia lanovej dráhy na trvalú prevádzku a pozvanie k ústnemu pojednávaniu spojeného s miestnym zisťovaním.
Vyvesené: 16.03.20233. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - zápisnica, uznesenie

(PDF document)Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022
Vyvesené: 23.02.2023(PDF document)Oznámenie o začatí konania- (PDF document)Situačná schéma rozšírenia NN siete
Vyvesené: 24.02.2023(PDF document)Plnenie rozpočtu 2022 príjem
(PDF document)Plnenie rozpočtu 2022 výdaj
Vyvesené: 21.2.2023(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 20.02.2023(PDF document)Oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí
Vyvesené: 10.02.2023Obec podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, a zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, je povinná zabezpečiť
1. Zimnú údržbu miestnych komunikácií, Obec Drienica ju zabezpečuje svojpomocne vlastnými mechanizmami a zamestnancami. Údržbu povrchu vozoviek pluhovaním a zhŕňaním snehu, posypom. Chodníky pluhovaním, frézovaním, ručným ohŕňaním a posypom.
2. Obec môže v prípade výskytu zvýšenej nepriechodnosti chodníkov žiadať obyvateľov obce a poskytnutie pomoci pri odstraňovaní problémov spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami s odvolaním sa na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého sa obyvateľ obce podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce . V súvislosti s tým je okrem iného povinný napomáhať udržiavať poriadok v obci a poskytovať osobnú pomoc pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.
3. Druhy posypového materiálu:
• chemický – kamenná soľ (NaCl) – 20g/m2, t.j. 120 kg/km
• drvený kameň frakcie 4-8 mm
• piesok – zľadovatený povrch chodníkov pred verejnými priestranstvami

Prosíme obyvateľov obce parkujúcich pri miestnych komunikáciách, aby vozidlá a iné prostriedky dopravy brániace a obmedzujúce výkonu zimnej údržby neparkovali pri MK.


(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 25.01.2023O Z N A M
Žiadame všetkých vlastníkov parciel v "Novej IBV Drienica dolný koniec" o nahlásenie údajov o odberných miestach za účelom vyhotovenia zmlúv o pripojení s VSD a.s. Košice. Požadujeme údaje v rozsahu:
Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Adresa bydliska, Mobil, Email, "odberné miesto": číslo parcely, Istič,

Údaje je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade v Drienici telefonicky, alebo mailom obec@drienica.sk
Termín: do 17.2.2023.


(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 24.01.2023(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 09.01.2023(PDF document)Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 04.01.2023(PDF document)ODPOČET SPOTREBY VODY V DOMÁCNOSTIACH


Vyvesené: 28.12.2022(PDF document)Rozpočet 2023-2025

Vyvesené: 13.12.2022
(PDF document)VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(PDF document)VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne na rok 2023
(PDF document)VZN č. 3/2022 o miestných daniach
(PDF document)VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni

Vyvesené: 13.12.2022O Z N A M
e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho
preukazu pre hlasovanie v referende
obec@drienica.sk(PDF document)NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Obce Drienica č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(PDF document)NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia 2/2022 Obce Drienica o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne na rok 2023
(PDF document)NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia 3/2022 Obce Drienica o miestných daniach
(PDF document)NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia 4/2022 Obce Drienica o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni

Vyvesené: 21.11.2022(PDF document)Rozpočet 2023-2025 príjmy
(PDF document)Rozpočet 2023-2025 výdavky
(PDF document)Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025

Vyvesené: 21.11.2022O Z N A M
Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu rozpočtu obce na roky 2023-2025 uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice v kancelárii obecného úradu.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ rozpočtu.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať návrh rozpočtu obce na roky 2023-2025, obec zverejní obvyklým spôsobom.


V Drienici dňa 21.11.2022
Ing. Igor B i r č á k, v. r.
starosta obce(web)REFERENDUM 2022 - informácie
Vyvesené: 21.11.2022(PDF document)R O Z H O D N U T I E O ZMENE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA (verejná vyhláška)
Vyvesené: 11.11.2022Oznámenie o zverejnení elektronickej (e-mailovej) adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou

O Z N A M

e-mailová adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou
pre hlasovanie v referende
obec@drienica.sk


OZNAM

E-mailová adresa
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie v Drienici

obec@drienica.sk


I n f o r m á c i a
o utvorení volebných okrskov a určení volebnej miestnosti
podľa § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v obci Drienica je vytvorený jeden volebný obvod
volebnou miestnosťou je Zasadačka Obecného úradu Drienica 168

Zverejnené: 9.11.2022
Ing. Igor B i r č á k
starosta obce


Výsledky hlasovania v obci Drienica do orgánov miestnej samosprávy
dňa 29.novembra 2022

Počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:630
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:337
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:319
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:320
% účasti:53,49
Výsledky volieb na starostu obce:počet hlasov
Ing. Igor Birčák246
Stanislav Badžan74
Výsledky volieb na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Anton Onofrej, Sme rodina169
2. Jozef Kunák, Hlas- sociálna demokracia165
3. Jozef Olejár, Sme rodina162
4. Milan Malcovský, Hlas – sociálna demokracia154
5. Peter Javorský, Ing., Sme rodina147
6. Miroslav Palenčár, Hlas – sociálna demokracia146
7. Marián Dudič, Národná koalícia/nezávislí kandidáti128

8. Vladimír Olejár, Bc., Slovenská národna strana128
9. Igor Škovran, Ing., Hlas – sociálna demokracia121
10. Stanislav Badžan, Smer – Sociálna demokracia117
11. Dušan Šimko, Hlas- Sociálna demokracia106
Zverejnené: 31.10.2022


O Z N A M
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
oznamuje prerušenie distribúcie elektriny

v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v prílohe
v termínoch
od 03.11.2022 12:00 do 03.11.2022 14:30
od 04.11.2022 12:00 do 04.11.2022 14:30
od 07.11.2022 12:00 do 07.11.2022 14:30
od 07.11.2022 12:10 do 07.11.2022 14:40

(pdf document)príloha 3.11.2022 (pdf document)príloha 1 4.11.2022 (pdf document)príloha 2 4.11.2022 (pdf document)príloha 1 7.11.2022 (pdf document)príloha 2 7.11.2022

Vykurovacia sezóna
S pribúdajúcimi chladnými dňami bytové a rodinné domy vyžadujú vykurovanie. Obdobie vykurovacej sezóny patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. V tomto období je potrebné aby prevádzkovatelia vykurovacích zariadení zvýšili pozornosť pri ich inštalácii a prevádzkovaní. (PDF document)celé znenie článku


09.2022


21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - zápisnica, uznesenie

(PDF document)S T A V E B N É P O V O L E N I E (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 11.08.2022I n f o r m á c i a
o utvorení volebných okrskov a určení volebnej miestnosti
podľa § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v obci Drienica je vytvorený jeden volebný obvod
volebnou miestnosťou je Zasadačka Obecného úradu Drienica 168


04.08.2022
Ing. Igor B i r č á k - starosta obce


ZVEREJNENIE
počtu obyvateľov obce Drienica podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Počet obyvateľov obce Drienica ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 je k 3.8.2022: 764


03.08.2022
Ing. Igor B i r č á k - starosta obce


(PDF document) Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 4.8.2022Zverejnenie údajov
o zapisovateľovi Miestnej volebnej komisie v Drienici
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Frederika Vranková
Obecný úrad Drienica č. 168
Telefón 051/4584222
E-mail: obec@drienica.sk

Obec Drienica
OZNAM

E-mailová adresa
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do Miestnej volebnej komisie v Drienici
obec@drienica.sk


O Z N A M
Obec Drienica podľa §6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informuje verejnosť o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 12 Územného plánu mesta Sabinov“, ktorý je zverejnený na (web document)internetovej stránke Mesta Sabinov ako aj na mestskom úrade v tlačenej podobe k nahliadnutiu v čase od 8,00 do 15,00 hod, referát výstavby, územného plánu a životného prostredia.
Uvedené oznámenie je zverejnené aj na (web document)webovom sídle MŽP SR v časti EIA/SEA
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou.

Vyvesené: 19.07.2022Oznámenie
o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. novembra 2022
Obecné zastupiteľstvo v Drienici podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením číslo 2232 zo dňa 17.6.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Drienici bude mať 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode.


18.07.2022
Ing. Igor B i r č á k - starosta obce


(PDF document)S T A V E B N É P O V O L E N I E (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 18.07.2022(PDF document)Záverečný účet Obce Drienica za rok 2021
(PDF document)Plnenie rozpočtu 2021 príjem
(PDF document)Plnenie rozpočtu 2021 výdaj
Vyvesené: 24.6.2022Vážený p. primátorka/primátor, p. starostka/starosta,
z poverenia vedúceho odboru dopravy ÚPSK Ing. Alexandra Galajdu si dovoľujeme obrátiť sa na Vás touto cestou ohľadom informovania a zaslania Rámcového návrhu Cestovného poriadku v železničnej osobnej doprave pre obdobie 2022/2023.
Trať 188 Košice – Prešov – Lipany – Plaveč:
Dôjde k posilneniu dopravy a celkovej zmene konceptu vlakov v úseku Lipany – Prešov – Kysak – Košice, čo značne zlepší dopravné spojenie medzi oboma krajskými mestami. Súčasťou uvedenej zmeny je vedenie tzv. pásmových vlakov kategórie Rex v úseku Košice – Prešov len s jedným zastavením v Kysaku, a následne v úseku Prešov – Lipany s obsluhou všetkých nácestných staníc a zastávok. Doplnok k týmto vlakom predstavujú osobné vlaky vedené na relácii Prešov – Košice – Čierna nad Tisou so zastavením všade.
S navrhovanými zmenami súvisí (v porovnaní so súčasným stavom) posun príchodu ranného osobného vlaku z Lipian a Sabinova do Prešova zo 7:24 h na 7:38 h, s čím súvisí riziko, že študenti a ostatní dochádzajúci do krajského mesta na 8:00 nebudú stíhať do škôl a do zamestnania.
Vytvorením navrhovaného taktového uzla v celú párnu hodinu v Starej Ľubovni a v rovnakú hodinu aj v Lipanoch dôjde k nemožnosti prepojenia Lipian a Starej Ľubovne prostredníctvom systému nadväznej prímestskej autobusovej dopravy.
Plánovaným zrušením nočného rýchlika z Prešova do Bratislavy stratí krajské mesto svoje jediné priame diaľkové spojenie s hlavným mestom.
(word document) formular na zmenu
(PDF document) Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2022_2023.zip
Vyvesené: 22.06.2022(PDF document)Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyvesené: 20.06.2022(PDF document) Rozhodnutie - verejná vyhláška
Vyvesené: 1.6.2022(PDF document)Záverečný účet Obce Drienica za rok 2021
Vyvesené: 16.5.2022(PDF document) Rozhodnutie
Vyvesené: 5.5.2022Starosta obce Drienica vyhlasuje

podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkciu riaditeľa Materskej školy v Drienici

Informácie o požadovaných podmienkach na odbornosť uchádzačov a zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť do výberového konania sa nachádzajú v prílohách

Termín podania prihlášky: 31. 05. 2022

(PDF document) Výzva
(PDF document) ČV o bezúhonosti
Vyvesené: 4.5.2022(PDF document) O z n á m e n i e o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby a o upustení od ústneho pojednávania - verejná vyhláška
Vyvesené: 3.5.2022(PDF document) Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenia ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 26.4.2022Zápis do Materskej školy v Drienici na šk. r. 2022/2023

Riaditeľka MŠ – Drienica 98 oznamuje, že zápis detí na šk. r. 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 02.05 – 13. 05. 2022 v priestoroch Materskej školy v Drienici v čase od 10. 30 – 11.30 hod.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonných zástupcov, ktorú podpíšu obaja zákonní zástupcovia a podajú riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, potvrdenie obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Rodič môže podať žiadosť:
- osobne,
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (msdrienica@gmail.com).

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:
a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podmienky prijímania detí:
- prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t. j. pre deti ktoré k 31. 08. 2022 dovŕšili 5 rokov,
- deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ,
- deti, ktoré dosiahli 3 roky.
Deti, ktoré nedovŕšili vek 3 rokov sa prijímajú iba výnimočne, ak je voľná kapacita materskej školy.

(PDF document)Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy v Drienici č.98, okres Sabinov
Vyvesené: 25.4.2022(PDF document)Oznámenie o doručení písomnosti
Vyvesené: 04.04.2022(PDF document)Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyvesené: 01.04.2022(PDF document)Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyvesené: 24.03.2022Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do humanitárnej potravinovej pomoci pre naše partnerské mesto Perechyn. Pomoc bola odovzdaná do mesta Sobrance, odkiaľ odíde do mesta Perechyn na Ukrajine. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

(PDF document)Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie miestneho zisťovania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 18.3.202219. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - zápisnica, uznesenie

Ochrana lesov pred požiarmi

(PDF document)usmernenie
(PDF document)leták

(PDF document)Plnenie rozpočtu 2021 príjem
(PDF document)Plnenie rozpočtu 2021 výdaj
Vyvesené: 25.2.2022ODPOČET SPOTREBY VODY V DOMÁCNOSTIACH
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod P r e š o v Vám oznamuje, že v mesiaci marec 2022 bude vo Vašej obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny.
Odpočet sa bude vykonávať:
v pracovných dňoch PO – PIA, v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod.,
zamestnancami VVS, ktorí sa na Vaše požiadanie sa preukážu preukazom zamestnanca spoločnosti. Prosíme o sprístupnenie vodomernej šachty. V prípade nesprístupnenia odberného miesta, žiadame nahlásiť stav vodomera do 3 pracovných dní od zanechania odpočtového lístka a to:
e-mailom: zakaznik@vodarne.eu
telefonicky: NON STOP 0517572421, +421911968120
v pracovných dňoch: 0517572777,+421911968141,+421911968502
Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody od 1.3.2022
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,7933
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,3566

S úctou
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice(PDF document)Rozhodnutie
Vyvesené: 15.2.2022(PDF document)Oznámenie o zrušení pracoviska Okresného úradu Prešov v meste Sabinov
Vyvesené: 26.1.2022(PDF document)Oznámenie o začatí konania
(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 19.1.2022(PDF document)Obec Drienica realizuje projekt: Podpora opatrovateľskej služby II v obci DRIENICA18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - zápisnica, uznesenie

(PDF document)Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
(PDF document)Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne na rok 2022
Vyvesené: 14.12.2021


(PDF document)Oznámenie o doručení písomnosti
Vyvesené: 13.12.2021(PDF document)Rozpočet 2022-2024 príjmy
(PDF document)Rozpočet 2022-2024 výdavky
Vyvesené: 13.12.2021(PDF document)O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania na skúšobnú prevádzku
(PDF document)Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Vyvesené: 09.12.202117. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - zápisnica, uznesenie

(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 24.11.2021(PDF document)NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne na rok 2022
Vyvesené: 24.11.2021


O Z N A M
Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice v kancelárii obecného úradu.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať všeobecne záväzné nariadenie obce, konečné znenie VZN, obec zverejní obvyklým spôsobom.

V Drienici dňa 24.11.2021
Ing. Igor B i r č á k, v. r.
starosta obce(PDF document)Rozpočet 2022-2024 príjmy
(PDF document)Rozpočet 2022-2024 výdavky
Vyvesené: 24.11.2021


O Z N A M
Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024 uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice v kancelárii obecného úradu.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ rozpočtu.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024, obec zverejní obvyklým spôsobom.


V Drienici dňa 24.11.2021
Ing. Igor B i r č á k, v. r.
starosta obce(PDF document)NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o miestnom poplatku za rozvoj
Vyvesené: 24.11.2021


O Z N A M
Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice v kancelárii obecného úradu.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať všeobecne záväzné nariadenie obce, konečné znenie VZN, obec zverejní obvyklým spôsobom.

V Drienici dňa 24.11.2021
Ing. Igor B i r č á k, v. r.
starosta obce(PDF document)OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 23.11.2021(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 8.11.2021(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 3.11.2021(PDF document)Rozhodnutie
Vyvesené: 5.10.2021(PDF document)Informácie OR HaZZ v Prešove - Vykurovacia sezóna

Preventívne protipožiarne kontroly

Obec Drienica oznamuje občanom obce a majiteľom nehnuteľností v katastri Obce Drienica, že v zmysle § 23 a § 24 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi sa v období od 23.9.2021 do 31.12.2021 vykonávajú v katastri Obce Drienica, preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch a v iných stavbách vo vlastníctve, alebo v užívaní fyzických osôb. Kontroly vykonáva kontrolná skupina s vydaným poverením od obce Drienica podpísaným starostom obce. Žiadame občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi. Kontroly sa zamerajú najmä na kontrolu: potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína a dymovodu, skladovania horľavých látok, stavom prístupových ciest k vykurovacím telesám, ... Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiaru a ich cieľom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiaru. Kontrolná skupina obce Drienica sa na vyžiadanie preukáže originálom poverenia od starostu obce a preukazom. Upozornenie: za vykonanú kontrolu sa neplatí. Kontrolu vykonáva iba jedna skupina s vydaným poverením v zložení Anton Čarnický a Anton Škovran.


(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 28.9.2021(PDF document)Oznámenie o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 6.9.2021(PDF document)OZNAM PRE VLASTNÍKOV NEHNUTEĽNOSTÍ LOKALITY GACKY-JUH
Vyvesené: 23.8.2021(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 23.8.2021O Z N A M
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
oznamuje prerušenie distribúcie elektriny

v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Drienica - celá chatová oblasť Kočan
8. september 2021 od 11:00 h do 14:30 h

(pdf document)oznam
(PDF document)Časť Mimoriadnych núdzových opatrení č.j.:7905/2021-100 týkajúca sa chovateľov ošípaných v okresoch Prešov a Sabinov
Vyvesené: 16.8.2021(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 16.8.2021(PDF document)Kolaudačné rozhodnutie (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 10.8.2021(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 10.8.2021(PDF document)Kolaudačné rozhodnutie (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 9.7.2021(PDF document)Kolaudačné rozhodnutie (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 9.7.2021(PDF document)Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 6.7.2021(PDF document)Záverečný účet Obce Drienica za rok 2020
Vyvesené: 25.6.2021(PDF document)Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica
Vyvesené: 24.6.202115. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - zápisnica, uznesenie

(PDF document)Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyvesené: 21.06.2021(PDF document)R O Z H O D N U T I E (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 17.6.2021(PDF document)R O Z H O D N U T I E (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 9.6.2021(PDF document)Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 8.6.2021(PDF document)S T A V E B N É P O V O L E N I E (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 2.6.2021(PDF document)NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Drienica
Vyvesené: 27.5.2021(PDF document)S T A V E B N É P O V O L E N I E(Verejná vyhláška)
Vyvesené: 11.5.2021O Z N A M

žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy v Drienici na školský rok 2021/2022 sa budú podávať od 30. apríla 2021 do 31. mája 2021 s tým, že
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou: email: msdrienica@gmail.com, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom: do poštovej schránky pri vchode do Obecného úradu Drienica 168, alebo do poštovej schránky pri vchode do MŠ Drienica, č. 98.
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
(PDF document)Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 V OBCI DRIENICA od 3.5.2021 do 13.6.2021

Nestihli ste sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? Môžete využiť asistované sčítanie na kontaktnom mieste alebo privolaním mobilného asistenta domov.

Kontaktné miesto: OBECNÝ ÚRAD DRIENICA 168, 083 01
Prevádzkové hodiny
Pondelok: 13.00 – 16.00 hod.
Utorok: 13.00 – 16.00 hod.
Streda: 13.00 – 17.00 hod.
Štvrtok: 8.00 - 16.00 hod.
Piatok: 13.00 – 15.30 hod.
KONTAKT
Požiadajte o mobilného asistenta sčítania na telefónnych číslach:
TELEFÓNNE ČÍSLO NA OBEC:
+421 51 4584 222
TELEFÓNNE ČÍSLO na CALL CENTRUM:
+421 2 20 92 49 19
(PDF document)Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho konania(verejná vyhláška)
Vyvesené: 3.5.2021(PDF document)Záverečný účet Obce Drienica za rok 2020
(PDF document)Plnenie rozpočtu 2020 príjem
(PDF document)Plnenie rozpočtu 2020 výdaj
Vyvesené: 29.4.2021(PDF document)Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: Samostatný odborný referent
Vyvesené: 28.4.2021(PDF document)Opätovné oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 22.4.2021(PDF document)Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 22.4.2021(PDF document)S T A V E B N É P O V O L E N I E(Verejná vyhláška)
Vyvesené: 13.4.2021(PDF document)Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania(Verejná vyhláška)
Vyvesené: 7.4.2021(PDF document)Informácie PZ Covid(PDF document)Informácie PZ Sčítanie obyvateľov
Vyvesené: 1.4.2021(PDF document)Pravdy a mýty pri triedení odpadu
Vyvesené: 24.3.2021Ochrana lesov pred požiarmi

(PDF document)Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2021.
(PDF document)Ochrana lesov pred požiarmi
(PDF document)HaZZ Ochrana lesov pred požiarmi

(PDF document)Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania(Verejná vyhláška)
Vyvesené: 1.3.2021(PDF document)Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho konania
Vyvesené: 26.2.2021ODPOČET SPOTREBY VODY V DOMÁCNOSTIACH
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod P r e š o v Vám oznamuje, že v mesiaci marec 2021 bude vo Vašej meste/obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny.
Odpočet sa bude vykonávať:
v pracovných dňoch PO – PIA, v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod.,
zamestnancami VVS, ktorí na Vaše požiadanie sa preukážu preukazom zamestnanca spoločnosti. Prosíme o sprístupnenie vodomernej šachty. V prípade nesprístupnenia odberného miesta, žiadame nahlásiť stav vodomera do 14. uvedeného mesiaca a to:
e-mailom: zakaznik@vodarne.eu
telefonicky: 0517572777
(PDF document)Ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

S úctou
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice(PDF document)Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020
Vyvesené: 18.02.2021(PDF document)Plnenie rozpočtu 2020 príjem
(PDF document)Plnenie rozpočtu 2020 výdaj
Vyvesené: 18.2.2021(PDF document)Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Vyvesené: 17.2.2021(PDF document)K o l a u d a č n é r o z h o d n u t i e (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 9.2.2021(PDF document)Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku
Vyvesené: 20.1.2021(PDF document)Rozhodnutie - Verejná vyhláška
Vyvesené: 15.1.2021(PDF document)Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku
Vyvesené: 29.12.2020(HTML document)Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní. (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 28.12.2020(PDF document)Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 23.12.202013. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - zápisnica, uznesenie

O Z N A M
Obec Drienica ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica, príslušná podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
o z n a m u j e v e r e j n o s t i
v súlade s ustanovením §22 ods. (1) s že prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Drienica s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční

dňa 12. januára 2021 ( v utorok) o 14,00 hod.
na Obecnom úrade v Drienici.
Návrh Zmien a doplnkov č.3 územnoplánovacej dokumentácie je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Drienici v termíne každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnený na internetovej stránke: www.drienica.sk. Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na adresu:
Obec Drienica
Obecný úrad Drienica č. 168
083 01 Sabinov

alebo emailom na adresu: obec@drienica.sk
V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k návrhu zmien a doplnkov č.3 územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Vyvesené: 23.12.2020
Ing. Igor B i r č á k - starosta obce


(PDF document) Zmeny a doplnky č.3 ÚPN O Drienica
(PDF document) Schéma záväzných častí riešenia verejnoprospešných stavieb
(PDF document) vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárské účely (PDF document) Výkres širších vzťahov M 1:25 000
(PDF document) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – kataster M 1:10 00
(PDF document) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a technického vybavenia M 1:10 00
(PDF document) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – zastavané územie M 1:5 000
(PDF document) Výkres riešenia verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo M 1:5 00
(PDF document) Výkres riešenia verejného technického vybavenia – energetika, telekomunikácie M 1:5 00
(PDF document) Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES M 1:10 000
(PDF document) Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely M 1:10 000

O Z N A M
Obec Drienica týmto oznamuje verejnosti, že návrh strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Drienica“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva životného prostredia:
dokument
Do dokumentu je možné nahliadnuť aj na tunajšom Obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín v termíne od 17.12.2020 do 31.12.2020.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov , odbor starostlivosti o životné prostredie , Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 02.01.2021.

Vyvesené: 17.12.2020(PDF document)Rozpočet 2021-2023 príjmy
(PDF document)Rozpočet 2021-2023 výdavky
Vyvesené: 16.12.2020(PDF document)VZN č. 4/2020 Obce Drienica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyvesené: 16.12.2020(PDF document)VZN č. 3/2020 Obce Drienica o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2021
Vyvesené: 16.12.2020(PDF document)Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 09.12.2020(PDF document)Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Vyvesené: 4.11.2020(PDF document)Regionálny územný systém ekologickej stbility okresu Sabinov (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 4.11.2020(PDF document)Oznámenie o začatí konania (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 28.10.2020(PDF document)S T A V E B N É P O V O L E N I E (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 22.10.2020(pdf document)Žiadosť o súčinnosť
(web document)Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Vyvesené: 15.10.2020O Z N A M

V rámci prípravy projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia bola vypracovaná situácia osadenia sietí a stavby.
Túto situáciu je možné pripomienkovať najneskôr do 15.10.2020 vlastníkmi nehnuteľností v danej lokalite. Situácia je k nahliadnutiu v papierovej podobe na obecnom úrade, kde vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu je potrebné dopredu nahlásiť v kancelárii obecného úradu záujem pozrieť si materiál.. Vstup do budovy bude umožnený najviac 2 osobám naraz.

(PDF document)IBV Drienica - Širšie vzťahy
(PDF document)IBV Drienica - Situácia
(PDF document)Správa

(PDF document)SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021)
Vyvesené: 25.09.2020(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia mesta Sabinov na roky 2020-2030“ Koncepcia rozvoja mesta Sabinov v oblasti tepelnej energetiky - zaslanie doplneného - prepracovaného strategického dokumentu
Vyvesené: 22.09.2020(PDF document)Oznámenie o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 14.09.2020(PDF document)SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021)
Vyvesené: 14.08.2020(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia mesta Sabinov na roky 2020-2030“ Koncepcia rozvoja mesta Sabinov v oblasti tepelnej energetiky
Vyvesené: 04.08.2020(PDF document)S T A V E B N É P O V O L E N I E (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 23.07.2020O Z N A M

Oznamujeme Vám, že obec zabezpečí vývoz trávy, konárov a lístia iba na objednávku v kancelárií Obecného úradu v Drienici. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 poplatok za jeden vývoz je vo výške 10,00 Eur.


O Z N A M

Prešovský samosprávny kraj, ako objednávateľ výkonov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme oznamuje o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov vo verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021
Svoje požiadavky, resp pripomienky, návrhy, podnety k jednotlivým cestovným poriadkom, t. j. konkrétnym spojom a na konkrétnych linkách podávajte do kancelárie Obecného úradu v Drienici v termíne do 11.8.2020
Obec Drienica ich doručí Prešovskému samosprávnemu kraju


(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 26.06.2020(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente
Vyvesené: 22.06.2020(PDF document)S T A V E B N É P O V O L E N I E (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 15.06.2020(PDF document)VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica
Vyvesené: 05.06.2020(PDF document)Zmeny a doplnky ÚP Sabinov
Vyvesené: 06.2020(PDF document)Záverečný účet Obce Drienica za rok 2019
Vyvesené: 01.06.2020O Z N A M VVS a. s.

Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti Vám oznamujeme, že mimoriadne odpočty, ktoré mali byť realizované od 1.6.2020 do 30.6.2020 ako aj zvyšovanie ceny vodného a stočného nebudú realizované.


Vyvesené: 27.05.2020(PDF document)Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica
Vyvesené: 06.05.2020(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 06.05.2020(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 06.05.2020(PDF document)Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyvesené: 05.05.2020(PDF document)Plnenie rozpočtu 2019 výdavky sumár
(PDF document)Záverečný účet Obce Drienica za rok 2019
Vyvesené: 28.04.2020(PDF document)S T A V E B N É P O V O L E N I E (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 24.04.2020(PDF document)S T A V E B N É P O V O L E N I E (Verejná vyhláška)
Vyvesené: 09.04.2020(PDF document)Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyvesené: 06.04.2020O Z N A M

žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy v Drienici na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou: email: msdrienica@gmail.com, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom: do poštovej schránky pri vchode do Obecného úradu Drienica 168.
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.


(PDF document)Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Vyvesené: 01.04.2020(PDF document)Kam patria použité rúška?
(PDF document)Koronavírus a nakladanie s odpadom
Vyvesené: 20.03.2020(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 16.03.2020(PDF document)Oznam - prevádzka Materskej škôlky a OCú
Vyvesené: 13.03.2020(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 12.03.2020(PDF document)2. oznámenie o strategickom dokumente / (PDF document)Oznam
Vyvesené: 05.03.2020(PDF document)Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Ľutina
Vyvesené: 25.02.2020(PDF document)Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020– usmernenie
(PDF document)Ochrana lesov a prírody pred požiarmi
(PDF document)Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2020.
marec 2020(PDF document)Plnenie rozpočtu - príjem 2019
(PDF document)Plnenie rozpočtu - výdaj 2019
Vyvesené: 26.02.2020(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 25.02.2020(PDF document)Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
Vyvesené: 21.02.2020(PDF document)Rozhodnutie
Vyvesené: 05.02.2020(PDF document)VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy ana prevádzku a mzdy školskej jedálne na rok 2020
Vyvesené: 31.01.2020O Z N A M

Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice v kancelárii obecného úradu.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať všeobecne záväzné nariadenie obce, konečné znenie VZN, obec zverejní obvyklým spôsobom

Ing. Igor B i r č á k starosta obce


Vyvesené: 14.01.2020(PDF document)Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania
Vyvesené: 14.01.2020(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 10.01.2020(PDF document)Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Vyvesené: 08.01.2020Obec Drienica
Zverejnenie údajov pre Voľby do NR SR 2020
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Drienici
obec@drienica.sk
E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Obci Drienica
obec@drienica.sk(PDF document)Žiadosť o súčinnosť
Vyvesené: 17.12.2019(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 16.12.2019(PDF document)VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
(PDF document)VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyvesené: 16.12.2019(PDF document)Rozpočet 2020-2022 príjmy
(PDF document)Rozpočet 2020-2022 výdavky
Vyvesené: 16.12.2019(PDF document)Verejná vyhláška - stavebné povolenie
Vyvesené: 28.11.2019(PDF document)Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa nevypláca.
Vyvesené: 9.10.2019(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 7.10.2019(PDF document)Verejná vyhláška
Vyvesené: 25.9.2019(PDF document)Verejná vyhláška
Vyvesené: 9.9.2019(PDF document)Verejná vyhláška
Vyvesené: 21.8.2019(PDF document) nové VZN na rok 2019

(PDF document)Verejná vyhláška
Vyvesené: 5.8.2019(PDF document)Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni
Vyvesené: 1.8.2019(PDF document)Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyvesené: 01.08.2019(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 10.7.2019(PDF document)Záverečný účet obce za rok 2018
Vyvesené: 27.6.2019(PDF document)Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Jakubovany
Vyvesené: 10.6.2019Obec Drienica vyhlasuje v súlade s § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Drienici.

(PDF document)informácie k výberovému konaniu
Vyvesené: 27.máj 2019(PDF document)Záverečný účet obce za rok 2018
Vyvesené: 24.5.2019(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 17.5.2019(PDF document)Verejná vyhláška
Vyvesené: 3.5.2019(PDF document)Informácia o množstve triedeného komunálneho odpadu za rok 2018
Vyvesené: 3.5.2019(PDF document)2. oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Jakubovany"
Vyvesené: 18.apríl 2019O Z N A M
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
oznamuje prerušenie distribúcie elektriny

v časti obce Drienica - lokalita chaty okolo vleku po ľavej strane
dňa 02.05.2019
od 08:00 hod. do 11:00 hod.


(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávného kraja"
Vyvesené: 10.apríl 2019Zverejnenie údajov
voľby do Európskeho parlamentu

E-mailová adresa
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do Okrskovej volebnej komisie v Drienici
obec@drienica.sk

E-mailová adresa
na doručenie žiadosti o vydanie
hlasovacieho preukazu
Obci Drienica
obec@drienica.sk


(PDF document)ZVEREJNENIE ODMENY ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE
Vyvesené: marec 2019(PDF document)OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 19.marec 2019OZNAM
pre všetkých účastníkov JPU,
Dňa 29.3.2019 (piatok) o 17.00 hod. sa uskutoční v sále KD stretnutie všetkých účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav. Témou stretnutia budú informácie o možnostiach budovania sietí.Účasť je potrebná. Prosíme o sprostredkovanie informácie o stretnutí ostatným účastníkom.


(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 4.3.2019(PDF document)Informácia o úrovni triedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci rok podľa zákona č. 329/2018 Z. z. § 4 ods. 6.
Vyvesené: 28.2.2019(PDF document)Zoznam kandidátov na prezidenta SR

(PDF document)Plnenie rozpočtu - príjem 2018
(PDF document)Plnenie rozpočtu - výdaj 2018
Vyvesené: 26.2.2019(PDF document)Verejná vyhláška
Vyvesené: 15.2.2019(PDF document)Verejná vyhláška
Vyvesené: 8.2.2019(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 30.1.2019(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 25.1.2019VZN č. 4 / 2018 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019
25.1.2019


(PDF document)OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 25.1.2019(PDF document)Oznámenie o začatí stavebných prác
Vyvesené: 18.1.2019(PDF document)Oznámenie o začatí konania
Vyvesené: 3.1.2019(PDF document)Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania
Vyvesené: 3.1.2019(PDF document)Návrh VZN č. 4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2019
Vyvesené: 28.12.2018

O Z N A M

Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice v kancelárii Obecného úradu v Drienici v lehote do 8.1.2019.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať všeobecne záväzné nariadenie obce, konečné znenie VZN, obec zverejní obvyklým spôsobom

Ing. Igor B i r č á k starosta obceOZNAM pre vlastníkov nehnuteľností lokalita GACKY (JUH):

Obec Drienica postúpila práva - zmena stavebníka pre stavbu Rekonštrukcia NN siete v lokalite Gacky firme VSD Košice, ktorá by mala rekonštrukčné práce začať hneď po vy súťažení dodávateľa stavby. Pred realizáciou stavby bude obcou zvolané stretnutie s vlastníkmi nehnuteľností.

Ing. Igor B i r č á k starosta obce


(PDF document)Rozpočet 2019 príjmy
(PDF document)Rozpočet 2019 výdavky
Vyvesené: 6.12.2018(PDF document)Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou_leták
Vyvesené: 6.12.2018(PDF document)Žiadosť o súčinnosť
Vyvesené: 22.11.2018(PDF document)Oznámenie o začatí konania - výrub
Vyvesené: 14.11.2018Výsledky hlasovania v obci Drienica do orgánov miestnej samosprávy
dňa 10. novembra 2018

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:628
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:408
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:399
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:402
% účasti:64,97
Výsledky volieb na starostu obce:počet hlasov
Ing. Igor Birčák300
Bc.Vladimír Olejár102
Výsledky volieb na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Miroslav Fech, Smer-sociálna demokracia214
2. Michaela Maľcovská, Mgr. nezávislá kandidátka185
3. Jozef Kunák, Smer-sociálna demokracia173
4. Peter Javorský,Ing., Kresťansko-demokratické hnutie152
5. Marek Mačišák, Sloboda a solidarita138
6. Jozef Olejár, Sloboda a solidarita130
7. Milan Malcovský, Smer-sociálna demokracia130

8. Vladimír Olejár, Bc., nezávislý kandidát116
9. Miroslav Palenčár, Smer-sociálna demokracia112
10. Kamil Malcovský, Ing., Smer-sociálna demokracia109
11. Martin Birčák, Sloboda a solidarita107
12. Dušan Šimko, Strana zelených95
13. Vladimír Hrebíček, Sloboda a solidarita75
14. Štefan Beňadik, Strana zelených73
15. Mikuláš Timura, Sloboda a solidarita72
16. Peter Timura, Sloboda a solidarita71
17. Igor Škovran, Ing., Smer-sociálna demokracia58
18. Juraj Adam, Mgr. Sme rodina – Boris Kollár58
Zverejnené: 13.11.2018


(PDF document)OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 29.10.2018(PDF document)OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 29.10.2018(PDF document) Verejná vyhláška
(PDF document) Zoznam parciel - príloha
26.10.2018


(PDF document)Oznámenie o začatí konania - výrub
Vyvesené: 16.10.2018(PDF document)Stavebné povolenie
Vyvesené: 12.10.2018(PDF document) OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 8.10.2018


OZNAM
Obec Drienica na svojom 33. zastupiteľstve rozhodla o odpredaji prebytočného hnuteľného majetku obce odpredaj knižných titulov
z uzatvorenej obecnej knižnice
Odpredaj kníh sa uskutoční
od 8.10.2018 do 12.10.2018 v pracovných dňoch od 9.00 - 15.30 hod.
Cena za titul je 1,00€.
Individuálny odber knižných titulov je možné si dohodnúť si v kancelárii OcÚ, alebo telefonicky na 0903324572, 051 4584 222.

Ing. Igor Birčák, starosta obce


(PDF document) ROZHODNUTIE - schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Drienica
Vyvesené: 5.10.2018


(PDF document) Verejná vyhláška
26.09.2018


(PDF document)Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyvesené: 24.09.2018ZVEREJNENIE
(PDF document)Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
(PDF document)Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

20.09.2018


OZNAM
Oznamujeme zverejnenie záverečného stanoviska strategického dokumentu
(web document) Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020


Vyvesené: 19.9.2018


OZNAM
Oznamujeme, že na úradnej tabuli Okresného súdu Prešov je zverejnený oznam o predaji dedičstva po nariadení likvidácie mimo dražby vo veci dedičstva poručiteľa Juraja Škovrana, naposledy bytom Drienica 184, ktorý zomrel 20.6.2013 pod značkou 35D/703/2013


Vyvesené: 19.9.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí konania - výrub drevín
30.08.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania
10.08.2018


ZVEREJNENIE
počtu obyvateľov obce Drienica podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Počet obyvateľov obce Drienica ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 je k 6.8.2018: 742


06.08.2018
Ing. Igor B i r č á k - starosta obce


Oznámenie
O určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu Pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
Obecné zastupiteľstvo v Drienici podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením číslo 274 zo dňa 22.6.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Drienici bude mať 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode.


06.08.2018
Ing. Igor B i r č á k - starosta obce


(PDF document)Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyvesené: 3.8.2018


Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
III
Právo byť volený
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016" - zaslanie oznámenia.
(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Husí hrb" - zaslanie oznámenia.
(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016, lokalita Pivovarské ohrady v k.ú. Orkucany" - zaslanie oznámenia.
Vyvesené: 16.07.2018(PDF document)Drienica - Zberný dvor Stavebné povolenie
Vyvesené: 02.07.2018(PDF document)Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyvesené: 28.06.2018(PDF document) Oznámenie o začatí konania - výrub drevín
27.06.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí konania - výrub drevín
27.06.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
25.06.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí konania - výrub drevín
22.06.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí konania - výrub drevín
21.06.2018


OZNAM
Obec Drienica na svojom 29. zastupiteľstve rozhodla o odpredaji prebytočného hnuteľného majetku obce odpredaj knižných titulov zo uzatvorenej obecnej knižnice.
Odpredaj kníh sa uskutoční v pracovných dňoch od 9.00 - 15.30 hod.
Cena za titul je 3,00€.
Individuálny odber knižných titulov je možné dohodnúť si v kancelárii OcÚ,
alebo telefonicky na 0903324572, 051 4584 222.

Ing. Igor B i r č á k - starosta obce


(PDF document)Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyvesené: 17.05.201829. zasadnutie Obecného zastupiteľstva - zápisnica, uznesenie

(PDF document)Optická trasa Prešov - Sabinov - 096KO Lysá Oznámenie o začatí stavebných prác
Vyvesené: 10.05.2018(PDF document)Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyvesené: 04.05.2018(PDF document) Návrh - Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
Vyvesené: 25.04.2018(PDF document) ROZHODNUTIE - rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu pre projekt jednoduchých pozemkových úprav Drienica a plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode JPÚ Drienica
Vyvesené: 20.04.2018(PDF document) Záverečný účet Obce Drienica za rok 2017
(PDF document) plnenie rozpočtu - príjem (PDF document) plnenie rozpočtu - výdaj
19.04.2018


(PDF document) Lesy 2018 vypaľovanie
28.03.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí konania - výrub drevín
27.03.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí konania - výrub drevín
19.03.2018


(PDF document)Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja“
14.03.2018


(PDF document) Rozhodnutie "SO 01 telekomunikačná veža, SO 02 Prevádzkový objekt, SO 03 elektrická NN prípojka“
08.03.2018


(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Jakubovany"
14.02.2018


(PDF document)Obec Drienica v zmysle § 9a ods. 1c zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov p o n ú k a na odpredaj /priamym predajom/ osobné motorové vozidlo, ktoré je pre obec prebytočným majetkom na základe inventarizačného súpisu majetku k 31.12.2017
14.02.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí konania - výrub drevín
07.02.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí konania - výrub drevín
07.02.2018


(PDF document) Rozhodnutie - verejná vyhláška
31.1.2018


(PDF document) OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
31.01.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí konania - výrub
30.01.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
29.01.2018


(PDF document) Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Drienica
29.1.2018


(PDF document) Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania
26.1.2018


(PDF document) Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov- verejná vyhláška
22.1.2018


VZN č. 5/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2018
Vyvesené: 18.1.2018(PDF document) Verejné prerokovanie Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 - oznámenie
(web document) Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020
Vyvesené: 5.1.2018(PDF document) N Á V R H - VZN č. 5/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2018
Vyvesené: 30.11.2017(PDF document) OZNÁMENIE o zámere obce Drienica predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
19.12.2017


(PDF document)VZN č. 3/2017 ktorým sa mení VZN Obce Drienica č. 1/2015 a dopĺňa sa VZN Obce Drienica č. 1/2016
(PDF document) VZN č. 4/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Drienica č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obc
Vyvesené: 16.12.2017(PDF document)Rozpočet 2018-2020 príjmy
(PDF document)Rozpočet 2018-2020 výdavky
Vyvesené: 16.12.2017(jpg document) Štátny stavebný dohľad - verejná vyhláška
4.12.2017


(PDF document) N Á V R H - VZN č. 3/2017 ktorým sa mení VZN Obce Drienica č. 1/2015 a dopĺňa sa VZN Obce Drienica č. 1/2016
(PDF document) N Á V R H - VZN č. 4/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Drienica č. 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obc
Vyvesené: 30.11.2017(PDF document)Rozpočet 2018-2020 príjmy - návrh
(PDF document)Rozpočet 2018-2020 výdavky - návrh
Vyvesené: 28.11.2017(jpg document) VEREJNÁ VYHLÁŠKA pozemkové úpravy
22.10.2017


(PDF document) Oznámenie o začatí konania
13.11.2017


(PDF document) Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Drienica č. 1/2007 zo dňa 12.10.2007 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica.
(PDF document) Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O DRIENICA Stav
(PDF document) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
9.11.2017


(PDF document) Oznámenie o začatí konania
25.10.2017


(PDF document) N á v r h
Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Drienica č. 1/2007 zo dňa 12.10.2007 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica.

(PDF document) Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O DRIENICA Návrh
(PDF document) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
19.10.2017


(PDF document) Oznámenie o začatí konania
19.10.2017


(jpg document) Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav Drienica vykonávaných v časti katastrálneho územia Drienica
16.10.2017


(jpg document) Oznámenie o odvolaní voči územnému rozhodnutiu
6.10.2017


(PDF document) OZNÁMENIE o zámere Obce Drienica zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
4.10.2017


(jpg document) Oznámenie o začatí konania
3.10.2017


(PDF document) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samospravného kraja a pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samospravného kraja vo volebnom obvode č.8 - Okres Sabinov
28.9.2017


OZNAM
Obec Drienica ako obstarávateľ strategického dokumentu „Aktualizácia ÚP obce Drienica – Zmeny a doplnky č.2“ týmto v súlade s §6 ods.5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že zosúladené oznámenie o predmetnom strategickom dokumente je uložené na Obecnom úrade v Drienici, kde možno do tohto oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisky, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v termíne od 25.09.2017 do 08.10.2017.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov do 09.10.2017.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR enviroporal.sk v časti EIA/SEA.

(PDF document)Zosúladenie oznámenia o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z júna 2017

25.9.2017
Ing. Igor B i r č á k - starosta obce


(PDF document) ROZHODNUTIE optická trasa
8.9.2017


PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:
časť obce Drienica – chaty pri lyžiarskom vleku pod Volovou bude dňa 6. septembra 2017 /streda/ od 8.10 hod. do 15.00 hod.
prerušená distribúcia elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na portáli eVSD.

Vyvesené: 01.09.2017(PDF document) ROZHODNUTIE o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vykonávaných v časti kat. územia Drienica
23.8.2017


OZNAM
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov:
obec@drienica.sk

Vyvesené: 22.08.2017(PDF document)Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica
Vyvesené: 04.08.2017(PDF document)Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Drienica - oznámenie verejnosti
Vyvesené: 04.08.2017(PDF document)Zmeny a doplnky č.2 ÚPN O DRIENICA - Návrh (PDF document)Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárské účely
Vyvesené: 04.08.2017VYHLÁŠKA
návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vykonávaných v časti kat. úz. Drienica

(jpg document) úplné znenie vyhlášky
(web document) Jednoduché pozemkové úpravy Drienica - súvisiace dokumenty
Vyvesené: 07.07.2017


VYHLÁŠKA
Drienica - Zberný dvor

(PDF document) úplné znenie vyhlášky
Vyvesené: 04.07.2017


OZNÁMENIE
o zámere Obce Drienica zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

(PDF document) úplné znenie oznámenia
Vyvesené: 03.07.2017


Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je
♦ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
♦ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III
Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
♦ výkon trestu odňatia slobody,
♦ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
♦ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličovje zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Riešenie problému elektrických prípojok v lokalite „Gacky-Juh“.


(PDF document)Záverečný účet obce za rok 2016
(PDF document)plnenie rozpočtu 2016 príjem sumár
(PDF document)plnenie rozpočtu 2016 výdaj sumár
Vyvesené: 19.04.2017(jpg document) Oznámenie o strategickom dokumente "Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016"(jpg document) 2


(pdf document) VTÁČIA CHRÍPKA ( informatívny materiál pre chovateľov hydiny )

(PDF document) nové VZN na rok 2017

(PDF document) VEREJNÁ VYHLÁŠKA schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Drienica
Vyvesené: 26.1.2017(pdf document) Územné konanie - Optická trasa Prešov-Sabinov-Lysá (pdf document) mapa

(pdf document) Oznámenie o začatí konania

(PDF document)Rozpočet 2017-2019 príjmy
(PDF document)Rozpočet 2017-2019 výdavky
Vyvesené: 16.12.2016(web document) Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Výkonný riaditeľ v oblasti/odbore destinačný manažment/manažment cestovného ruchu.


Jednoduché pozemkové úpravy Drienica

(PDF document) V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
(PDF document) Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica register pôvodného stavu časť A - parcely pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - register pôvodného stavu časť B/1 - vlastníci, správcovia a zástupcovia vlastníkov
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - výpis z registra pôvodného stavu
(PDF document) Projekt pozemkových úprav Drienica - mapa
Vyvesené: 26.10.2016Oznámenie o začatí konania (jpg document) 1-(jpg document) 2

(PDF document)Rozhodnutie IBV
Vyvesené: 04.08.2016(PDF document) Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Drienica
(PDF document) Jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Drienica - mapa
Vyvesené: 7.6.2016(PDF document) Záverečný účet Obce DRIENICA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
(PDF document) Plnenie rozpočtu - výdavky 2015
Vyvesené: 23.5.2016(PDF document) Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav
(jpg document) mapa
Vyvesené: 25.4.2016


(PDF document) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Drienica na obdobie 2015-2023 - oznámenie
Vyvesené: 11.3.2016


(PDF document) Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 05. 03. 2016
Vyvesené: 07.03.2016(PDF document) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2016-2020"
Vyvesené: 19.2.2016


(PDF document)"Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020"
Vyvesené: 13.01.2016parlamentné voľby - 5. marec 2016
    Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
  • Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@drienica.sk
  • Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou: obec@drienica.sk
Vyvesené: 18.11.2014(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Olejníkov"
Vyvesené: 2.12.2015(PDF document)Rozpočet obce príjmy 2016-2018
(PDF document)Rozpočet obce výdavky 2016-2018
Vyvesené: 26.11.2015(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja mesta Sabinov 2016-2022"
Vyvesené: 13.11.2015O Z N A M
Fyzické a právnické osoby môžu k návrhom všeobecných záväzných nariadení obce uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Drienici v lehote do 15.11.2015.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa budú prerokovávať všeobecne záväzné nariadenia obce, konečné znenia VZN a rozpočet obce, obec zverejní obvyklým spôsobom.
K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia obce vyjadriť.

Vyvesené: 3.11.2015
Ing. Igor Birčák
starosta obce(PDF document)Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienica
Vyvesené: 20.10.2015O Z N A M
o umiestnení kontajnera na zber odevov, obuvi a textilu
Oznamujeme občanom obce, že pri budove Obecného úradu je umiestnený
kontajner na zber odevov, obuvi a textilu.
Do kontajnera vkladajte čisté a zabalené odevy, obuv a textil.
Kontajner sa bude vyprázdňovať minimálne raz za mesiac.


(PDF document)Generel dopravnej infraštruktúty Prešovského kraja
Vyvesené: 29.7.2015(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK"
Vyvesené: 20.7.2015Prieskum názorov týkajúcich sa obce Drienica
(podpora prípravy Programu hospodárskeho rozvoja obce na roky 2015 – 2023, ďalej len PHSR)

Milí spoluobčania,
v súvislosti s prípravou nového PHSR v súčasnom období sa opäť otvára možnosť vašej spolupráce na kreovaní verejných záležitostí podporujúcich zvyšovanie úrovne života v našej obci.

Sme si istí, že všetci máme spoločný záujem zabezpečiť v rámci našich možností obyvateľom obce, ale aj všetkým tým, ktorých život s našou obcou akýmkoľvek spôsobom súvisí, čo najlepšie podmienky pre pracovný život, voľnočasové aktivity, oddych a návštevníkom a turistom ponúknuť atraktívny pobyt.

Keďže tvoríte neoddeliteľnú súčasť života v obci, zohrávate práve vy pri plánovaní rozvoja obce dôležitú úlohu.

Podkladom pre správne nastavenie ďalšieho rozvoja, a teda aj pre prípravu budúcich projektových zámerov, sa stanú vaše názory, ako aj odborné stanoviská expertov na jednotlivé definované oblasti.

Z toho dôvodu sme sa rozhodli osloviť vás s nasledujúcim prieskumom, ktorý vám nezaberie viac ako 5 minút vášho času. Pevne veríme, že nezostanete ľahostajní a ku svojej budúcnosti v našej obci pristúpite zodpovedne.

Odpoveďami na uvedené otázky pomôžete zistiť, čoho riešenie je pre vás prvoradé a dôležité, ale aj to, ako môžete vy ako obyvateľ obce prispieť a pomôcť k zveľadeniu života v obci.

Ďakujeme že si nájdete čas na vyplnenie tohto dotazníka, najneskôr do 31. júla 2015.

Výsledky prieskumu budú zapracované v novom PHSR obce Drienica.

S úctou Váš starosta Ing. Igor Birčák a Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty v zastúpení Mgr. Jurajom Štoffom

(PDF document)d o t a z n í k
vyplnený dotazník doručiť do schránky kancelárie OcÚ(PDF document)Obchodná verejná súťaž - o nájme nebytových priestorov Chata na Lysej
Vyvesené: 14.7.2015(PDF document)Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienica
Vyvesené: 13.7.2015(PDF document)Oznámenie o zrušení trvaleho pobytu
Vyvesené: 6.7.2015(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“
Vyvesené: 3.7.2015(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“
Vyvesené: 26.6.2015(PDF document) Záverečný účet Obce DRIENICA a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
(PDF document) Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za r. 2014
Vyvesené: 26.5.2015(PDF document) Realizácia projektu "Europa pre občanov" - hlavný partener mesto Martfu /HU/
(PDF document) Obec Drienica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.
(PDF document)Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“
(www document)Územný plán Prešovského samosprávneho kraja - enviroportal (PDF document)Územný plán PSK - dokument
(PDF document) výsledky referenda I (PDF document) výsledky referenda II
Vyvesené: 09.02.2015


Investícia do Vašej budúcnosti

Vážení spoluobčania!

Dovoľujeme si Vás informovať, že naša obec ukončila realizáciu projektu v našej obci. Dopytovo orientovaný projekt s názvom „Úprava Drienického potoka – DRIENICA - protipovodňová ochrana“ bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie / Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami / Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. Účelom realizácie projektu bolo vytvoriť bezpečné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce Drienica, ako aj priľahlého Sabinova. Prostredníctvom realizácie preventívnych opatrení sme výrazne znížili škody, ktoré vznikajú pri povodniach. Navrhovaná stavba je riešená v intraviláne obce Drienica – jej zámerom bolo upraviť brehy potoka ako aj jestvujúci brod. Takto upravené koryto je schopné pojať storočnú vodu bez toho, aby sa vyplavila z brehov.

Navrhovaná úprava Drienického potoka bude bezprostredne chrániť 500 obyvateľov (z toho 200 obyvateľov Drienice a 300 obyvateľov Sabinova). Úprava sa vykonala v južnej časti Drienice (má vplyv na ochránenie severnej časti Sabinova: jeho obytnej zástavby, priemyselnej časti (OVOMONT s.r.o., EKOSVIP, s.r.o.), školského majetku. Celkovo sa ochráni 0,8 km2 v Drienici, 1,56 km2 v Sabinove a poľnohospodárska pôda v rozsahu 0,5 km2. Celková plocha ochráneného územia bude spolu 2,86 km2. Navrhovaná úprava je dimenzovaná na Q100 35,0m3/s, s rezervou 0,5m.

Termín realizácie projektu: 10/2012-12/2014

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 882 036,83 EUR

(PDF document) Regulácia potoka - plagát 1
(PDF document) Regulácia potoka - plagát 2

novoprijaté všeobecne záväzne nariadenia obce
Vyvesené: 20.11.2014(PDF document)Rozpočet bežné príjmy 2015-2017
(PDF document)Rozpočet bežné výdavky 2015-2017
Vyvesené: 19.11.2014Výsledky hlasovania v obci Drienica do orgánov miestnej samosprávy
dňa 15. novembra 2014

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:607
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:265
Počet odovzdaných obálok:265
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:254
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:235
% účasti:43,65
Výsledky volieb na starostu obce:
Ing. Igor Birčák235
Výsledky volieb na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Miroslav Fech180
2. Miroslav Palenčár162
3. Jozef Kunák160
4. Milan Malcovský159
5. Pavol Olejár158
6. Štefan Beňadik111
7. Dušan Šimko109

8. Jozef Varga, PaedDr.96
Zverejnené: 15.11.2014 23:56


(PDF document) Drienica - prepojenie vodovodného potrubia
Vyvesené: 18.08.2014


(PDF document) Aktualizácia Plánu verejných vodovodov a verejných kanalizácii Prešovského kraja
(PDF document) oznámenie - Aktualizácia Plánu verejných vodovodov a verejných kanalizácii Prešovského kraja
Vyvesené: 09.07.2014


(PDF document) D O D A T O K č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Drienica č. 3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vyvesené: 25.06.2014


(PDF document) OZNÁMENIE o zámere obce DRIENICA prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Vyvesené: 25.06.2014


(PDF document) Prerušenie distribúcie elektriny

(PDF document) Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Drienici
Vyvesené: 11.06.2014


Vyvesené: 04.06.2014


(PDF document) Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Drienica 2.kolo

(PDF document) Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Drienica 1.kolo

(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o trhových miestach na území obce Drienica
Vyvesené: 13.02.2014


Vyvesené: 16.12.2013(PDF document) Dodatok k VZN č. 2/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Drienica

(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č. 2/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Drienica

(PDF document) Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s detským ihriskom
Vyvesené: 31.7.2013(obrázok) Oznámenie o realizácii projektu " Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienica"

(PDF document) Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015
Vyvesené: 4.6.2013(PDF document) Návrh - Zaverečný účet obce za rok 2012
(PDF document) Programový rozpočet 2012 - plnenie
Vyvesené: 9.5.2013(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č. 4/2012 o miestnych daniach
(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(PDF document) Rozpočet obce 2013-2015 bežné príjmy
(PDF document) Rozpočet obce 2013-2015 bežné výdavky
(PDF document) Programový rozpočet obce Drienica na roky 2013-2015
Vyvesené: 12.12.2012(PDF document) Zmena územného plánu Sabinov

O Z N A M
Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Drienici v lehote do 5.12.2012. K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia obce vyjadriť.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať všeobecne záväzné nariadenie obce, konečné znenie VZN a rozpočet, obec zverejní obvyklým spôsobom.

(PDF document) Všeobecne záväzné nariadenie obce Drienica č.3/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Drienica
V Drienici dňa 26.11.2012


(PDF document) OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU - úprava NN siete za kostolom
(PDF document) Situačná schéma

Vyvesené: 5.11.2012(PDF document) ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Zmeny a doplnky č.1 ZÁVÄZNÁ ČASŤ Čistopis

Vyvesené: 30.10.2012(PDF document) Vykurovacie obdobie 2012 - informácia OR HaZZ v Prešove

Vyvesené: 18.10.2012(PDF document) Oznámenie o strategickom dokumente „Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2012“ v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(PDF document) Situačná schéma

Vyvesené: 4.6.2012(PDF document) Oznam - vodovod a kanalizácia v lokalite Gacky

Vyvesené: 5.6.2012(PDF document) Záverečný účet obce Drienica za rok 2011
(PDF document) Výkaz ziskov a strát za rok 2011
(PDF document) Súvaha k 31.12.2011
(PDF document) Poznámky k 31.12.2011
Vyvesené: 5.6.2012(PDF document) Vyhlásenie
Vyvesené: 26.3.2012(PDF document) Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 10.marca 2012
Vyvesené: 19.3.2012(PDF document) Drienica - oznam o kolaudácii vodovodu
Vyvesené: 6.3.2012(PDF document) Stavebné povolenie - Zmena stavby, rekonštrukcia rekreačnej chaty
Vyvesené: 9.2.2012(PDF document) Drienica - vodovod kolaudačné rozhodnutie
Vyvesené: 22.12.2011(PDF document) Programový rozpočet obce Drienica na roky 2012 - 2014
Vyvesené: 15.12.2011(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2008 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy a o čiastočnej úhrade nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Drienica a na území mesta Sabinov na rok 2012
(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2011 o miestnych daniach na kalendárny rok 2012
(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2012

Vyvesené: 15.12.2011O Z N Á M E N I E

o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu obce Drienica.

V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorý tvorí katastrálne územie obce Drienica

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i

to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území obce Drienica , že sa prerokovávajú zmeny a doplnky územného plánu obce, a tieto sú vystavené na verejné nahliadnutie na obecnom úrade , v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod a na internetovej stránke obce www.drienica.sk

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k navrhovaným zmenám a doplnkom územného plánu obce Drienica do 31 dní odo dňa oznámenia, na obecnom úrade v Drienici, alebo písomne na adresu : Obec Drienica, Obecný úrad č. 168, 083 01 Sabinov.

Vyvesené: 5.12.2011
Naša značka : 622/2011
Ing. Igor Birčák
starosta obceOznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústného konania Drienica - chodníky

(PDF document) úplne znenie oznamu
Vyvesené: 1.12.2011(PDF document) ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Zmeny a doplnky č.1 N á v r h
mapa 1 mapa 2 mapa 3 mapa 4 mapa 5 mapa 6 mapa 7


(PDF document) Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce

O Z N A M

Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu všeobecne záväzných nariadení obce č. 3/2011, 4/2011, 5/2011 a dodatku č.1 k VZN č. 3/2008 uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Drienici v najmenej desaťdňovej lehote. K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia obce vyjadriť.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.

Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať všeobecne záväzné nariadenie obce dodatok k VZN, konečné znenie VZN a rozpočet, obec zverejní obvyklým spôsobom.

V Drienici dňa 22.11.2011Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu PHSR PSK na obdobie 2008-2015

(PDF document) INFORMÁCIA o vypracovaní Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu ...
(PDF document) ZÁVEREČNÉ STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu
Zverejnené dňa: 10.10.2011

List predsedu ZMOS

(PDF document) úplne znenie oznamu

(PDF document) Aktualizované znenie všeobecne záväzného nariadenia č.2/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Drienica.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky za účelom kúpy chladiaceho boxu a na zariadenie Domu smútku v Drienici

Termín uskutočnenia: od 17.1.2011 do 30.6.2011
Príjem: 3.405,- Eur
Výdaj: 2.455,- Eur – úhrada fa za chladiaci box do Domu smútku
Zostatok k 31.7.2011: 950,- Eur

Vypracovala:
Bc. Elena Boguská
Schválil:
Ing. Igor Birčák
starosta obce

I N F O R M Á C I A
o vypracovaní
Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu
„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja“

(PDF document) úplne znenie oznamu

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

(PDF document) úplne znenie oznamu

(PDF document) Záverečný účet obce Drienica za rok 2010
(PDF document) Výkaz ziskov a strát k 12/2010
(PDF document) Súvaha k 12/2010
(PDF document) Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky

(PDF document) Oznámenie o zverejnení rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015“, určeného podľa § 8 zákona číslo 24/2006 Z. z.

(PDF document) ROZSAH HODNOTENIA strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015“, určený podľa § 8 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výsledky hlasovania v obci Drienica do orgánov miestnej samosprávy
dňa 27. novembra 2010


Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov:568
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:355
Počet odovzdaných obálok:355
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:342
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce:347
% účasti:62,5
Výsledky volieb na starostu obce:
1. Ing. Igor Birčák275
2. Peter Javorský72
Výsledky volieb na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Miroslav Fech234
2. Jozef Olejár208
3. Jozef Škovrán200
4. Pavol Olejár187
5. Jozef Kunák179
6. Štefan Petrek173
7. Jozef Varga, PaedDr.139
8. Dušan Šimko138
9. Jozef Klučiar, Ing.122
10. Imrich Škovran92

Vyvesené dňa: 25.11.2010